රාජ්‍ය අංශයේ කළමනාකරණ නිලධාරීන්ට විශේෂ විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක්

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන,

වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාව, මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස් හා මගපෙන්වීම් ලබාදීමේ අරමුණින් ස්ථාපිත කර ඇත.

මෙම සභාව විසින් මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අදාල ප්‍රතිපත්ති රාමු සහ නිර්දේශයන් ඉදිරිපත් කිරීම මෙන්ම පුහුණු වැඩසටහන් සහ දේශන සංවිධානය කිරීම යන යන කාර්යයන් ඔස්සේද මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමෙහිලා ඉමහත් දායකත්වයක් ලබාදේ. ඒ අතරින් විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම තුලින් රාජ්‍ය සේවාව වඩාත් කාර්යක්‍ෂම කිරීම සඳහාද අවදානය යොමු කර ඇත.

ඒ අනුව, රාජ්‍ය අංශයේ කළමනාකරණ මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ නායකත්ව හා කළමනාකරණ ප්‍රවීණත්වය තවදුරටත් ඉහල නැංවීමේ අරමුණින් විශේෂ විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් සංවිධානය කර ඇත. මේ යටතේ ඉදිරියේදී ප්‍රධාන පුහුණු වැඩසටහන් දෙකක් පැවැත්වීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

  1. නායකත්ව හා කළමනාකරණ සංවර්ධන වැඩසටහන - පුත්‍රා විශ්වවිද්‍යාලය මැලේසියාව

(Leadership and Management Development Program – University Puthra)

2.කළමනාකරණ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන - ආසියානු කළමනාකරණ ආයතනය, පිලිපීනය (Managerial Competency Development Program – Asian Institute of Management) මෙම පුහුණු වැඩසටහන තුලින් රාජ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන් වෙත නායකත්ව හා කළමනාකරණය පිළිබඳ විදේශීය අත්දැකීම් ලබාදීම සහ භාවිතයන් පිළිබඳ සුවිශේෂී ප්‍රවීණත්වයක් මෙන්ම හැකියාවන් ලබාදීම සිදුවන අතර අප ආයතනය මගින් මේ වන විට ඉතා සාර්ථක ලෙස විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් 19 ක් පවත්වා ඇත .ඒ තුලින් රාජ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන් 475 දෙනෙකු මේ වන විට සාර්ථක ලෙස එම පුහුණුව සම්පුර්ණ කර ඔවුන්ගේ සේවය ජනතාව වෙත වඩා ඵලදායි ලෙස ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලබයි. ඒ අනුව,පිලිපීනයේ ආසියානු කළමනාකරණ ආයතනය (Asian Institute of Management) සහ මැලේසියාවේ පුත්‍රා විශ්වවිද්‍යාලය (University Putra) යන ආයතන සමග ඒකාබද්ධව රාජ්‍ය අංශයේ මධ්‍යම හා ඉහල කළමනාකරණ මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා නායකත්ව හා කළමනාකරණ සංවර්ධන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් කිහිපයක් ඉදිරි මාස දෙක ඇතුලත පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙවැනි දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සඳහා අප ආයතනය විසින් රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සකස් කල නිපුණතා රාමුව (Managerial Competency Framework) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. එහිදී ප්‍රධාන නිපුණතා අවශ්‍යතා පදනම් කරගෙන ඇති අතර තවද එම නිපුණතා රාමුවේ නිපුණතා ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ,ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA), සහ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනය (PIM) ඇතුළු ආයතන සම්බන්ධකරගෙන වඩාත් පුළුල් ලෙස සමාජ සේවක ධාරිතා ඉහල නැංවීමේ කාර්ය සැලසුම් කර ඇත.

Seminar on making the employment laws conducive for investment in Sri Lanka

Dinesh Weerakkody, CA President
Jagath Perera Moderator
Chairman, NHRDC
Key note Speaker EFG Former
DG and Employers Organizations
in East Asia ILO Senior Specialist
Franklyn Amarasinghe
Chief Guest Minister of
Economic Reforms
Dr. Harsha de Silva
The National Human Resources Development Council of Sri Lanka together with the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, Daily Financial Times and the International Chamber of Commerce Sri Lanka have organised a public seminar to address the necessary policy interventions related to labour reforms in the country. Today, the role of legal systems as a determinant of FDI is neither straightforward, nor proven, nor uniform.

Therefore, it is important to know your investor and before undertaking legal reform, states must identify: which kinds of investors they hope to attract; the extent to which those investors actually take account of the legal system; what kinds of legal systems, if any, those investors are attracted to, or deterred by; and finally, what are the financial and social implications of reforming the legal system to attract those investors. The report of the Task Force on Labour Immigration will also be presented to Minister Dr Harsha de Silva

The event will be held on 22 February from 9.00 a.m. to 11.30 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, Malalasekara Mawatha, Colombo 7.
Read More
Speech Hon. Ranil Wicramasinghe
Tourism Pillar
Manufacturing and Construction Pillar
Insuarance Pillar
Logistic Pillar
Leadership Pillar
Foreign Employment Pillar

National Human Resources Development Council
Nipunatha Piyasa, 7th Floor,
No.354/2, Elvitigala Mawatha,
Narahenpita, Colombo 5

Divisions

Mr.K.A Lalithadheera
Director
TEL :011 2595679

Mr.S. Thanigaseelan
Assistant Director (Research)
TEL :011 3443509

Mrs.J.A.C.P.Jayasinghe
Assistant Director (Development)
TEL: 011 3443508